Committee 2019/20

Chairperson – Jill Murphy
Secretary – Lynda McGuinness
Treasurer – Aishling Murphy
Registrar – Padraig Barrett
PRO – Eimear Gormley
Children’s Officer – Teresa Kealy
Coach Liaison – John Grant
Fixtures Co-Ordinator – Robert O’Brien
Officials Co-Ordinator – Mary Flynn                                                          Parent Co-Ordinator Officer – Louise Ferry
Club Development –
Grievance Committee –